Klachtenregeling – Huisartsenpraktijk De Triangel – Steyl
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk De Triangel
Triangelstraat 1-B 5935 AG
Steyl

Klachtenregeling

Alle medewerkers van huisartsenpraktijk de Triangel doen hun werk zo nauwkeurig mogelijk en met een zo goed mogelijke inzet. Menselijke vergissingen en fouten komen desondanks ook hier voor, al proberen wij die te voorkomen.

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over het contact met de huisartsenpraktijk. Hieronder leest u wat u kunt doen met uw klacht.
Middels de klachtenopvang van de huisartsenpraktijk, wordt op verantwoorde wijze aandacht besteed aan klachten. Het doel van de klachtenopvang is het, indien mogelijk, wegnemen van de oorzaak van de klacht en het voorkomen van (soortgelijke) klachten in de toekomst. Mogelijk kan uw klacht bijdragen aan kwaliteitsverbetering van huisartsenpraktijk de Triangel.

Uw klacht zal in eerste instantie worden bekeken door de klachtencommissie. Daarna zal met u contact worden opgenomen om samen te bespreken wat vervolgstappen kunnen zijn. Deze kunnen variëren van een gesprek met de functionaris waar de klacht over gaat, het aanpassen van procedures in de praktijk, tot de klacht voorleggen aan een externe commissie.

Wat is een klacht?

Een klacht is het kenbaar maken van onvrede, kritiek of ongenoegen in relatie tot de zorgverlening aan de patiënt. Een klacht kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de behandeling, de ruimte waarin u verbleef, een bepaalde gang van zaken op de huisartsenpraktijk, of de bejegening door een medewerker of huisarts.

Direct bespreken

De eenvoudigste en vaak ook de snelste oplossing is degene, die naar uw mening uw ongenoegen heeft opgewekt, hierop direct aanspreken. Zo’n gesprek kan verhelderend werken en mogelijk de oorzaak van uw klacht wegnemen.

Andere opties

Mocht direct bespreken geen optie zijn of niet het beoogde resultaat hebben, dan kunt u onderstaande wegen bewandelen.

 1. Neem contact op met huisartsenpraktijk de Triangel
  Via deze website kunt u een klachtenformulier invullen, maar u kunt natuurlijk ook per post of per e-mail een klacht indienen.
  De klachtenbemiddelaar van de praktijk kan u helpen bij het verhelderen van uw klacht of ongenoegen. Ook geeft de klachtenbemiddelaar informatie en advies hoe de klacht op te lossen. Waar nodig brengt de klachtenbemiddelaar u in contact met degene die de klacht betreft.
  Alle klachten die bij de huisartsenpraktijk binnenkomen worden vanzelfsprekend vertrouwelijk geregistreerd. U stelt ons als organisatie in staat om van uw klacht te leren en onze organisatie te verbeteren.
  Huisartsenpraktijk de Triangel, Triangelstraat 1b, 5935 AG Steyl Tel: 077 3735920 E-mail: detriangel@cohesie Website:www.hptriangel.nl
 2. Vraag advies en bijstand bij EIKpunt (Ervaringen, Informatie en Klachten Gezondheidszorg)
  EIKpunt geeft informatie en advies over uw rechten en plichten als patiënt. Bijvoorbeeld over de manier waarop u uw klacht kunt indienen, afgestemd op uw situatie. Verder is het mogelijk dat een onafhankelijk persoon bijstand verleent door het helpen opstellen van een brief over uw klacht. Zo nodig gaan zij met u mee naar een gesprek.
  EIKpunt Postbus 527?6130 AM Sittard Tel: 046 420 80 79 of 0900 234 70 70 E-mail: EIKpunt@huisvoordezorg.nl Website: www.huisvoordezorg.nl
 3. Dien uw klacht in bij de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland (SKHZN)
  Bij de SKHZN kunt u terecht voor klachtenbemiddeling door een externe bemiddelaar of klachtenbehandeling door de klachtencommissie. Klachtenbehandeling is erop gericht te komen tot een oordeel en vast te stellen of een klacht gegrond of ongegrond is. Een klachtencommissie heeft geen sanctionerende bevoegdheden, maar kan wel aanbevelingen doen.
  Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland Postbus 8018?5601 KA Eindhoven Tel: 040 212 27 80
  Fax: 040 212 60 97
 4. Andere mogelijkheden
  Wilt u dat er sanctionerende maatregelen worden genomen of wilt u een schadevergoeding, dan zijn hiervoor andere gerechtelijke of juridische procedures. Deze zijn vaak tijdrovend en niet altijd kosteloos. Meer informatie over tuchtrechtelijke of civiele procedures en schadevergoedingen is te verkrijgen bij het IKG. Zo nodig kan onze klachtenbemiddelaar u hierover ook van informatie voorzien.